LMK nytt juni/Juli 2012

Løpsmapper
Tradisjonen med å sende ut løpsmapper til klubbarrangementene er tilbake! Fine mapper med folder inni for god plass til deltakerinformasjon. Bestill via epost til ane.beate.fredriksen@watercircles.no.
Norgesløpet 2013 og 2014
Sett av datoen 1. juni neste år allerede nå. Da kommer mange til å legge turen til Sørlandet og Agder Motorhistoriske Klubb som arrangerer Norgesløpet.
I 2014 er det Bergen Veteranvogn Klubb som står for Norgesløpet, men datoen for dette er ikke fastsatt.
Nye Forsikringer
LMK Forsikring har etablert en ny variant som har fått navnet LMK Restaurering- og Lagerforsikring 15-30 år. Den er beregnet for kjøretøy som skal restaureres for å kunne forsikres som Blivende Klassiker (BK), eller for oppbevaring av kjøretøy i påvente av at de blir 30 år. For ordens skyld minner vi leserne om at for å kunne søke om en BK må man i minst ett år ha hatt en Helforsikring. Så lenge du har en BK, må du også ha en gyldig Helforsikring.
Dette er en forsikring som dekker brann/tyveri/hærverk på lagrede kjøretøy og kjøretøy under restaurering. Denne gjelder for kjøretøy som ikke er registret og som ikke skal bevege seg for egen motor. Det må legges ved en utfyllende skriftlig oversikt over kjøretøy og/eller deler som skal forsikres, og det må tas gode bilder. Kjøretøy med verdi over kr. 100.000,- må i tillegg også besiktiges av besiktigelsesperson.
Premien skal baseres på vår lave skadeprosent, og blir lav som de øvrige LMK forsikringene. Detaljene her var ikke klare når dette gikk i trykken. Oppdater deg på www.lmk.no. Det blir også sendt ut informasjon når dette er klart.
De vanlige Restaureringsforsikring og Lagerforsikring for kjøretøy 30 år og eldre er nå slått sammen til én forsikring. Til nå har Lagerforsikring med forsikringssum opp til kr. 50.000 kostet kr. 150,- per år. Om du skal øke denne verdien har dette kostet kr. 50,- per kr. 10.000,- i økt forsikringssum.
Nå heves forsikringsbeløpet til kr. 250.000 med en premie på kr. 200,- årlig slik det har vært for Restaureringsforsikringen. Det må legges ved en utfyllende skriftlig oversikt over kjøretøy og/eller deler som skal forsikres, og det må tas gode bilder.
Og som for alle typer LMK Forsikring; husk å skrive inn i feltet for den markedsverdien du mener ditt kjøretøy har i Norge i dag.
Ned fra gjerdet
95 % av klubbmedlemmene som ringer inn eller blir oppringte av LMK Forsikring flytter forsikringene sine fra sine eksisterende selskaper. En situasjon som er meget hyggelig for både medlemmet som oppnår lavere premier, og for LMK og klubbene som har valgt riktig samarbeidspartner.
Dette betyr også at det er mye å gjøre for kundebehandlerne i LMK Forsikring, og de rekker ikke å ringe opp alle eksisterende Tennantkunder som venter på en telefon fra selskapet. På tross av at det er ansatt flere, er pågangen meget stor. Ta derfor et eget initiativ, og ring inn selv til 67 20 60 30 for å flytte kjøretøyet til LMK Forsikring fra Tennant/Gjensidige eller annet selskap.
Husk alkotester i Frankrike
Fra 1. juli er det i Frankrike påbudt å teste seg selv for promillekjøring før du setter deg bak rattet. Bot for ikke å ha dette i bilen er 11 euro (ca. 85 kr.). Promillegrensen er 0,5, ikke 0,2 som i Norge. Bon voyage!

Pressemelding fra Norsk Veteranvogn Klubb 1.5.2012 NORGESLØPET2012 FLYTTES FRA AUGUST TIL SEPTEMBER Til tross for utvidet frist var antall påmeldte kjøretøy for lite til at vi fant det forsvarlig å gjennomføre et så stort arrangement. De ansvarlige for løpet fant det derfor nødvendig å slå sammen NORGESLØPET med det tradisjonelle SANDVIKEN – SUNDVOLDEN 2012. Dette går i år 1-2. september med start og mål i Oslo og overnatting på Klækken Hotell på Ringerike hvor NVK under løpsmiddagen vil markere sin 60 års dag. Start og mål blir som planlagt for Norgesløpet, start i Oslo lørdag, og mål på Norsk Teknisk Museum søndag. Dette blir et enklere løp der man kan delta en eller begge dager, og løpsmiddag og overnatting er opp til den enkelte deltaker å bestemme om man vil delta på dette. Vi vil således ikke kjøre så mye i Oslo men derimot på tradisjonsrike småveier på Ringerike og Hadeland. Vi tar til etterretning at vår idé om å invitere tilreisende til Oslo ikke har slått an, det kan være en kombinasjon av mange årsaker. Vi hadde lagt opp løpet etter LMKs regelverk for NORGESLØPET, et tre dagers internasjonalt arrangement som nødvendigvis måtte koste en del penger å være med på. Nå får vi et forkortet Norgesløp i kombinasjon med et tradisjonsrikt klubbløp. De påmeldte i Norgesløpet vil garantert få plass og vi ønsker vel møtt 1. september for alle som vil delta på en eller annen måte. LMK er orientert om NVKs valg og har godkjent endringen av løpsdato og omfang.

LMK nytt April 2012

Periodisk kjøretøykontroll EUs forslag om årlig periodisk kjøretøy kontroll for motorhistoriske kjøretøy gikk ikke igjennom i Tyskland. Det vil sannsynligvis heller ikke bli innført i de øvrige EU-land. Eu har over lengre tid planlagt innføring av nye retningslinjer for periodisk kjøretøykontroll. I forslaget skal kjøretøy eldre enn 7 år kontrolleres årlig. I første omgang falt forslaget i fruktbar jord hos EU-byråkratene og deres prosjekt ”Mission Zero”. Protesten kom først og fremst fra Tyskland der man mener at teknisk svikt ikke er årsaken til ulykker med eldre kjøretøy. De klare fakta er at kun 1508 av til sammen 354.919 trafikkulykker i Tyskland i 2010 skyldtes teknisk svikt ved kjøretøyet. Altså kun 0,42 % av alle ulykkene. Av de 1508 tilfellene var nær 1000 relatert til svikt i forbindelse med dekk (punktering). Den totale kostnaden som ville bli påført Tysklands bilførere ved årlig kontroll ble beregnet til hele 1,2 milliarder Euro. En kostnad bilorganisasjonene ikke mente kunne forsvares i forhold til nytteverdi. Bilorganisasjonene vant frem med sitt syn. Tyskland som en stor industrinasjon på produksjon av kjøretøy benyttes ofte som ”høringsorgan” i kjøretøyrelaterte saker innen EU. Meget trolig blir de ”hørt” også i denne saken. Stefan Röhrig som er en av det tyske forbundets delegater på flere årlige møter i FIVA, er også talsperson for bilprodusentenes forbund når det gjelder historiske kjøretøy. Han er svært skeptisk til EUs forslag. Röhrig sier at en allmenn anerkjent fastsettelse av veteranbegrepet og alder på disse innen EU vil forenkle slike prosesser for vår kjøretøygruppe. Det optimale ved dette er at man med en slik felles definisjon lettere vil kunne skaffe unntak fra for eksempel forslag om PKK og miljøsoner kollektivt over hele EU dersom det skulle bli en realitet. FIVA går inn for glidende aldersgrense for veterankjøretøy på 30 år for alle EU land. Pr i dag tyder tilbakemeldinger fra EU på at FIVA på dette punkt vil kunne klare å få til dette. Men som vi alle vet; Ting Tar Tid. Når det gjelder PKK i Norge skal LMK bl.a. ta kontakt med myndighetene for å se på muligheten for ulike løsninger for lastebiler over 30 år og PKK. Muligens kan det være best dersom dette også gjøres hvert annet år. Husk foto med kjennemerke Søker du om Helforsikring, Ombygd/modifisert eller Blivende Klassiker skal kjøretøyet være registrert, og søknaden inneholde et foto med kjennemerket montert på kjøretøyet. Er det ikke registrert får du enkelt en garantiforsikring på 2 måneder ved å ringe LMK Forsikring: 67 20 60 30. Vår «kulturavgift» Regjeringen startet i september 2011 en gjennomgang av avgiftene på både drivstoff og kjøretøy – både nye og motorhistoriske. Finansdepartementet uttalte i den anledning at det blir lagt vekt på at ulike interesser skal få muligheten til å bli hørt i denne prosessen. I direkte kontakt med departementet ble LMK spesielt oppfordret til å komme med sitt syn på årsavgiften. Landsforbundet sendte statssekretær Kjetil Lund et godt begrunnet innspill som argumenterte for at motorhistoriske kjøretøy skal fritas for årsavgift. Regjeringen vil lese gjennom alle innspill og forslag fra de ulike bransjeorganisasjonene og foreslå eventuelle endringer i framtidige budsjetter. LMK har også hatt to runder (2005 og 2009) med alle politiske partier om årsavgiften. Vi har støtte fra de borgerlige partiene, mens regjeringspartiene holder fast ved dagens ordning. Finansdepartementet skriver rett ut i brev til LMK at de ser på årsavgiften som en ren inntekt for staten, og forholder seg til akkurat det. LMK vil uansett fortsette med fokus på en vegavgift som alle eiere av motorhistoriske kjøretøy oppfatter som urimelig. Den dagen vi klarer å få befestet en holdning som går på at våre kulturminner er rullende, museale objekter som er til glede for medtrafikanter og andre langs ferdselsårene, kan vi også muligens påvirke den sittende regjeringen. Samferdselshistoriske kulturminner er av statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet lovet en plass i Kulturminnemeldingen som skal være ferdig i 2013. Onsdag 14. mars hadde LMK sammen med Fortidsminneforeningen og Rutebilhistorisk Forening et møte med Miljøverndepartementet om nettopp dette, og er bedt om å komme med innspill om hvordan vår plass i en samlet kulturminneforvaltning skal omtales. LMK vil være en aktiv part for å få den riktige posisjonen i denne Kulturminnemeldingen. LMK Landsmøte: Enighet om veien videre 55 klubber med totalt 86 delegater var på LMKs landsmøte lørdag 17. mars. Over halvparten av stemmene – 317 av totalt 611 vektallstemmer – var representert, noe som viser at de største klubbene også var til stede. Styrets leder Sven Olav Szallies ønsket delegater og gjester velkommen, og presenterte styret, ansatte, forsikrings- og ombygdutvalget, skiltutvalget og teknisk utvalg. Inklusive utvalgene, styret og administrasjonen var det 101 deltakere på møtet. Jubileumsplaketten for 25-års virke til motorhistorisk fremme ble tildelt Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb, Rolls-Royce Enthusiasts’s Club og Volkswagen Auto Club Bergen. Daglig leder orienterte om styrets arbeid med å skaffe et nytt medlemssystem alle klubber kan bruke. Det gamle systemet DataEase kan ikke lengere brukes. Medlemmene i klubbene skal kunne betale med avtalegiro og kort. Det skal takle kontingent, sms, e-post osv. Medlemmet skal også selv kunne endre personopplysningene i systemet. Styret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal anbefale en løsning innen 1. juni. Det legges opp til at behandlingen av medlemssystemet skal være klar i løpet av september måned og at alle medlemsklubbene inviteres til et medlemsseminar i oktober 2012. Regnskapet viser et overskudd på kr. 308.932,-. Det avsettes kr. 200.000,- til nytt medlemssystem og kr. 30.850,- tilbakeføres til klubbene i form av forsikringsprovisjon. Kr. 78.082 blir overført til egenkapitalen. I tråd med praksis til de andre kulturbevarende organisasjoner LMK samarbeider med, vedtok landsmøtet å endre tittelen daglig leder til generalsekretær. I det politiske lobbyarbeidet overfor myndighetene er også dette en bedre tittel. For arbeidsplanen ble det av klubbene foreslått å legge til to saker styret skal arbeide mer med. 1.Å endre PKK for tunge kjøretøy til å gjelde annethvert år. I dag må de vises hvert år. 2. Det bør være LMK, og ikke Forsvarsmuseet som godkjenner utførsel av tidligere militære kjøretøy. Forsvarsmuseet har liten erfaring med denne typen kjøretøy. Det ble valgt inn to nye styremedlemmer etter at Anton Kåre Drønen og Ove Hafsås takket for seg. Styret får da følgende sammensetning: Styreleder Sven Olav Szallies, Mercedes-Benz Klubben Norge Bjørn Austad Hvaleby, Norsk Veteran motorsykkel Club Nils Marstein, Norsk Veteranvognklubb Hans Skjulsvik, Trøndelag Veteranvogn Klubb Alf Hanssen, Gammelhorken Veteranvognklubb Bernt Erik Olsen, Agder Motorhistoriske

LMK nytt Mars 2012

Det nytter å klage Det sies at de som skriker høyest – får først. LMK har forsøkt dette siden vi vil at våre motorhistoriske kjøretøy skal ha adgang til å søke om midler fra Kulturminnefondet, og opplever at det – i denne saken i hvert fall – nytter! Våre motorhistoriske kjøretøy er nå satt på dagsorden i utformingen av den nye Kulturminnemeldingen som skal være ferdig for overlevering til Stortinget i 2013. Dette lover statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet. De to som i fjor søkte Kulturminnefondet om prosjektmidler til restaurering av sine kjøretøy fikk avslag. For å få maksimal oppmerksomhet rundt denne saken har en av søkerne i samarbeid med LMK fulgt opp alle klageprosesser. Kulturminnefondet avslo i utgangspunktet å realitetsbehandle søknadene, og opprettholdt etter klage sine avslag om å realitetsbehandle søknadene på lik linje med søknader om støtte til andre kulturminner. LMK ba i januar 2012 statssekretæren om å lese den klagen som ble sendt til Miljøverndepartementet om feil rettsanvendelse. Kulturminnefondets forskrifter og retningslinjer tilsier at fondet skal behandle søknader om prosjektmidler til kulturminner. At det er innført en praksis der det ikke skal tildeles “løse” kulturminner er like irrelevant som om faste kulturminner skulle vært utestengt. Av de mest “løse” og bevegelige kulturminner vi har er fartøy, og det er derfor merkelig at disse gis anledning til å søke Kulturminnefondet om midler når andre bevegelige kulturminner ikke kan. Direktør Jon Suul i Kulturminnefondet peker på at ifølge forskriftene skal alle typer kulturminner kunne gis støtte, men at de følger praksis mht bevegelige kulturminner. LMK mener bestemt at den motorhistoriske bevegelse i Norge må gis adgang til å søke. LMK ber derfor Miljøverndepartementet om å følge forskriftene og omgjøre Kulturminnefondets avslag på å realitetsbehandle søknaden. 29. februar fikk LMK svar fra statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet som er øverste myndighet for Kulturminnefondet: Vedr Norsk kulturminnefond – tolkning av retningslinjer for tildeling av midler. Takk for brev der dere på nytt tar opp spørsmålet om å endre kulturminnefondets praksis om ikke å gi tilskudd til rullende materiell. Som jeg svarte i mitt brev av 8.7.2010 er dette en problemstilling som er relevant og viktig å ta tak i. Jeg forstår at dere har et sterkt ønske om å endre praksis. Klagesaken som dere henviser til er til behandling i departementet, og jeg kan som dere sikkert forstår ikke kommentere den. Jeg kan imidlertid love dere at vi i forbindelse med at det skal fremmes en ny stortingsmelding om kulturminner som skal legges fram i 2013, vil ta opp disse problemstillingene og vurdere dem nærmere. Jeg vil igjen takke dere for det viktige arbeidet dere gjør og det engasjementet dere viser på et svært viktig område. Heidi Sørensen, Statssekretær Pengestøtte til kurs Studieforbundet kultur og tradisjon gir tilskudd opp til 85,- per time til LMKs klubber. Slik får klubben dekket diverse utgifter ved kursvirksomhet på områder som sveising, lakkering, elektrisk, behandling av skinn og lær, generelt vedlikehold og/eller hva klubben ellers ser behovet for. Studieforbundet ber klubbene diskutere internt hva de ønsker å ha kurs i, og skrive ned innholdet i stikkordsform. Vår kontakt i Studieforbundet er Bjørg Schultz. Send stikkordene i en epost til bjorg@kulturogtradisjon.no eller ring henne på 61 21 77 54. Sammen setter dere sammen en studieplan/mal, eller tilpasser en eksisterende studieplan forbundet har fra før. For å få utbetalt støtten må klubben ha en konto i klubbens eget navn. De som ikke har en slik klubbkonto må melde seg inn i må få et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene for å få opprettet konto. Med et organisasjonsnummer får klubben også anledning til å få utbetalt merverdiavgift i tillegg til å få penger via grasrotandelen. Med kursstøtte som en tredje økonomisk fordel, bør alle klubber ha dette. Les mer om hvordan man gjør dette på http://www.kulturogtradisjon.no/grasrotandelen/. Siste nytt om overgang til LMK Forsikring LMK Forsikring vil ta kontakt med deg som er Tennantkunde 3-4 uker før ditt hovedforfall. Dette for å gå gjennom den eller de forsikringene du ønsker å flytte med til LMK Forsikring. Siden vi har 6500 kjøretøy som skal flyttes i tillegg til en rekke andre forsikringer, så kan det bli en propp i systemet. Har ingen kontaktet deg når det er tre uker til forfall, så ring LMK Forsikring på 67 20 60 30. Det kan du for øvrig også gjøre om du ønsker å flytte over tidligere – uansett hovedforfall. De aller fleste opplever lavere premier med vår nye samarbeidspartner. Du behøver jo ikke vente med å spare penger :-) . Vil du ikke bli kontaktet om LMK Forsikring, så gi beskjed på telefon direkte til LMKs kontor på 22 41 39 00 eller send en epost til post@lmk.no. (Husk da at du mister den gunstige LMK-forsikringen på dine motorhistoriske kjøretøy.) Tenk når du tanker I dag blandes det inntil 7 volumprosent biodiesel i nærmest all autodiesel som selges i landet. For bensin er det lov å blande inntil 5 volumprosent bioetanol i bensin. Betegnelsen for dette produktet er E5. Produktet 95 blyfri er bensin som kan benyttes av de aller fleste bensinbiler. Første generasjon biodrivstoff er produsert av for eksempel raps, mais, fiskeavfall, slakteavfall, sukkerrør, poteter eller korn. Når plantene vokser absorberer de CO2 som bindes opp i biomassen og frigis igjen ved forbrenning eller forråtnelse. Alle kjøretøy som kan bruke 95 oktan bensin kan bruke E5. E5 er produsert i henhold til EN 228 som også er gjort om til Norsk standard NS 228. Dersom du har et kjøretøy der du er bekymret for etanolen eller har behov for 98 oktan bensin kan du bruke denne. Det er ikke tilsatt bioetanol i 98 oktan bensin. Dersom vi ser på Europa innfører mange av landene E10 som er bensin med opp til 10 % bioetanol. E10 kan generelt ikke brukes på forgassermotorer eller kjøretøy uten katalysator. Denne bensinen er dermed uaktuell for de fleste kjøretøy innenfor vår gruppe. Sannsynligheten er også stor for at man vil kutte ut 95 oktan E5 etter 2014. (Bensinprodusentene ønsker dette da det vil være mindre enn 10 % av kjøretøyene på veien som krever slik bensin) Når E5 bensinen blir borte må vi derfor gå over til 98 oktan bensin som fortsatt skal finnes i sortimentet for alle som ikke kan bruke E10. Uansett er regelen vi alle bør følge: Vi har gamle kjøretøy, og må alltid som eiere ha ansvaret hva vi gjør med disse. Gammel celluloselakk, gammelt lær, unike dashbord og verdifulle motorer krever at vi setter oss godt inn i hva disse tåler av moderne tilsetningsstoffer.